Pahra پهره

news about balochistan

Thursday, October 05, 2006

اسـتـقـلال برای آذربايجان
کشوری که امروزه ایران نامیده می شود از اعصار قدیم محل سکونت و تمدن ترکها بوده است. قبل از آمدن آریائی زبانان به این فلات، سومر ها، ایلام ها، قوتی ها، اورارتوها وغیره در اینجا ساکن بوده و صاحبین اصلی آن می باشند. بااینکه بخشی از ترکهای آذربایجان در هزارسال اخیر به این مناطق مهاجرت کرده اند ولی بخش اصلی و عمده ترکهای آذربایجان وارثین طبیعی ترکهای سومر می باشند که هزاران سال در این مناطق زندگی کرده اند.
ترکها که هزاران سال این سرزمین را با خون خود محافظت و با دسترنج و زحمت خود آباد کرده اند، امروزه در سرزمین مادری خود با عناوینی همچون بیگانه، مهاجر و مهاجم سرکوب می شوند.
با اینکه فارسها چندهزارسال بعد از ترکها (دوره ایلام) به این مناطق مهاجرت کرده اند، ولی شوونیستهای فارس با جعل تاریخ و ادعاهای دروغین خود را صاحب این سرزمین نامیده و وارثین صاحبان اصلی آن را مهاجر و متجاوز می خوانند.
شوونیستهای فارس با کتمان آثار تاریخی قدیم و جعل هویت آذ- اَر (قهرمان آذ) و آذ-اَر- ی (ی نسبت که بعدها توسط نویسندگان عرب به آذ – اَر اضافه شده است) که همیشه ازطرف تاریخ نگاران به عنوان زبان ترکی به کار برده شده است را به زبان پهلوی پیوند زده و ادعا می کنند که زبان قدیم آذربایجانیها پهلوی بوده و ترکی بعدها به آذربایجان تحمیل شده است.
شوونیستهای فارس در ادامه این ادعای خود گاه می گویند که چنگیزخان زبان آذربایجان را تغییر داده و گاه تبلیغ می کنند که شاه اسماعیل صفوی به آذربایجان ترکی آورده است و یا باز هم می نویسند که امپراتوری عثمانی طی دو هفته اشغال تبریز زبان آذربایجان را تغییر داده ترکی کرده است.
این تناقض گوئی و لکنت تاریخی شوونیستهای فارس هرچند که پوچی ادعاهایشان را اثبات می کند ولی خللی در فارسیزه کردن یا سیاست فارسی سازی ایجاد نکرده است. بااینکه تبلیغات ضدترک و ضدعرب از شعوبیه آغاز و ید طولائی دارد ولی با پهلوی ها شکل مدرن و سیستماتیک بخود گرفته، تبلیغات شدت گرفت. از همین دوران ملل غیرفارس آشکارا تحقیر می شوند. ترکها به خاطر اینکه اکثریت را تشکیل می دهند مورد هجوم بیشتری قرار گرفته اند. زبان ترکی در مدارس، ادارات، ارتش، دادگاه و تمامی جلسات رسمی و دولتی ممنوع، اسامی شهرها و اماکن تاریخی تغییر، اسامی ترکی، کتابهای ترکی وغیره قدغن شده، سیاست شدید آسیمیله تطبیق شده و می شود.
سیاست آسیمیلاسیون تحت نام تمامیت ارضی ایران ملل غیرفارس را به ضرب شمشیر، شکنجه، توپ و تانک به اسارت درآورده است. تنها راه نجات از این اسارت استقلال کامل این ملل است. بنابرهمین ضرورت است که حزب استقلال آذربایجان جنوبی (ح- اِ- آ- ج) برای استقلال کامل و برقراری جمهوری دمکراتیک آذربایجان جنوبی مبارزه می کند.
برگرفته از اساسنامه گاموح

0 Comments:

Post a Comment

<< Home